Postní almužna 2019

Kdo se postí, ať je milosrdný...

Centrum pěstounské péče Cesta


  • Tel.: 733 742 083
 
Bránská 210/18, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

 

CÍLE A ZPŮSOB ČINNOSTI

Toto pravidlo popisuje poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady služby.

 

 Rozsah platnosti

 

Pravidlo je závazné pro pracovníky Centra pěstounské péče Cesta (CPPC).

 Odpovědnost

 

Vedoucí služby zodpovídá za aktualizaci pravidla, je povinna seznámit pracovníky s obsahem a dbát na jeho dodržování.

Pracovníci jsou povinni se s tímto pravidlem seznámit, respektují ho a pracují podle jeho ustanovení. 

 

POSLÁNÍ

 Službu poskytujeme pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice a Zábřehu, dle pověření vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje.

 

Posláním CPPC je doprovázet, vzdělávat, poskytovat informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám, tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Dále pomoc a podpora při kontaktu s původní rodinou dítěte.

Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí.  A zároveň, aby se pěstounská péče stala více profesionální.

 

CÍLE

 Cílem služby je stabilní a fungující pěstounská rodina, která hájí oprávněný zájem dítěte, naplňuje potřeby dítěte a umožní mu příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

 

 

 KAPACITA SLUŽBY

 

 Kapacita služby je 25 rodin, v případě vyššího zájmu o poskytování služby je možné kapacitu navýšit.

 

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 Službu poskytujeme každý všední den po telefonické domluvě od 8 do 17 hodin.

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

CPPC poskytuje služby pěstounským rodinám, dětem v pěstounské péči, zájemcům o poskytování pěstounské péče, osobám, které se fakticky starají o dítě a žádají o jeho svěření do pěstounské péče a žijí v regionu Moravskotřebovsko-Jevíčsko, Boskovice, Mohelnice a Zábřeh. Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme s osobami, které mají v péči dítě mladší 18 let a s osobami v evidenci.

 

 

ZÁSADY SLUŽBY

 Hájíme zájem dítěte – přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním místě byl oprávněný zájem dítěte.

 

Individuální přístup – vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedinečnou osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti. Individuálně přistupujeme ke každé pěstounské rodině.

 Vnímání pěstounské rodiny jako celku - vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v pěstounské rodině, usilujeme o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v pěstounské i biologické rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy.

 

Vzájemná spolupráce – usilujeme o aktivní zapojení členů pěstounské i biologické rodiny a v případě potřeby důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení situace rodiny.

Mlčenlivost a diskrétnost – vychází z Etického kodexu Oblastní charity Moravská Třebová.  O citlivé a osobní údaje se zajímáme pouze v případě, je-li to nutné k poskytování služby.

Respekt a empatie – respektujeme všechny členy pěstounské rodiny a přistupujeme empaticky k situaci, v níž se pěstounská rodina nachází.

 

SEZNAM ČINNOSTÍ DLE ZÁKONA

 

 Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 48 Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami je naše činnost vymezena následovně:

 

(1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen pověření). Z  činností zákonem vymezených vykonáváme tři, tím je určen rozsah pověření organizace.

(2) Pověření organizace je v tomto rozsahu:

                1.            Uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami majícími v pěstounské péči dítě mladší 18 let a osobami v evidenci (§ 48 odst. 2 písm. d)

2.            Poskytovat osobám, se kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči. Tuto péči realizuje pracovník Centra pěstounské péče Cesta osobně a dle potřeby také prostřednictvím externích odborníků (v rámci vzdělávacích aktivit, případových konferencí, terapií apod.). Sledovat výkon pěstounské péče.  (§ 48 odst. 2 písm. f)

3.            Vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat jejich jména obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 48 odst. 2 písm. h)

Spolupracujeme s dalšími subjekty, se kterými je rodina v kontaktu.

Poskytujeme základní sociální poradenství všem, kteří se na naši službu obrátí.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martina Jínková - vedoucí zařízení Pavlína Fajkusová, DiS. - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte s námi na Haiti a na Ukrajině

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
29 828 910 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Chci se stát dobrovolníkem

 
 

Konsorcium nevládních organizací

VÝSLEDKY 

 

 

EVROPSKÉ PROJEKTY

 
 

Charity v arcidiecézi

Bystřice p.Hostýnem  Holešov  Hranice  Kojetín  Konice  Kroměříž  Kyjov  Luhačovice  Moravská Třebová  Nový Hrozenkov  Olomouc  Otrokovice  Prostějov  Přerov  Slavičín  Strážnice  Svitavy  Šternberk  Šumperk  Uherské Hradiště  Uherský Brod  Valašské Klobouky  Valašské Meziříčí 
Veselí nad Moravou  Vsetín
Vyškov  Zábřeh  Zlín
Hospic na Svatém Kopečku