Záměry

 • Charita Bystřice pod Hostýnem

  • Na nákup auta pro středisko domácí zdravotní péče, které je potřebné k zajištění vyšší dojezdové spolehlivosti této služby.

   191 000 Kč
  • Na dovybavení prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově zakoupením křesel a židlí, odpovídajících potřebám klientů této sužby.

   41 000 Kč
 • Charita Holešov

  • Přímá pomoc lidem v nouzi.

   40 000 Kč
  • Auto do Charitní pečovatelské služby.

   325 000 Kč
 • Charita Kroměříž

  • Touto částkou jsme pomohli noha lidem v nouzi, rodinám v soc. tísni, nemocným lidem, dětem i studentům.

   377 732 Kč
  • Nakoupili jsme čtyři vysoušeče, aby sloužili lidem v záplavových oblastech.

   22 100 Kč
  • Přispěli jsme na nákup nového auta pro Sociální poradnu, která poskytuje bezplatné poradenství lidem v nouzi nebo tíživé situaci, aby mohla zajíždět do terénu ke klientům v celém rozsahu ORP Kroměříž.

   290 000 Kč
  • Do střediska Sociální rehabilitace Zahrada, která pečuje o duševně nemocné klienty, jsme pomohli k vybudování nové kreativní dílny.

   65 000 Kč
 • Charita Kyjov

  • Splátka úvěru na nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

   350 000 Kč
  • Rozvoj mobility pečovatelské služby

   250 000 Kč
  • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

   161 439 Kč
 • Charita Luhačovice

  • Rozvoj sociálních služeb a vozového parku Charity Luhačovice

   215 000 Kč
  • Podpora Dětského domova \"Živá perla\"" Bortnyky"

   5 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi a sociálně potřebným lidem.

   17 000 Kč
 • Charita Moravská Třebová

  • Zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek

   40 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu Moravskotřebovska - Jevíčska

   80 000 Kč
 • Charita Nový Hrozenkov

  • Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov

   350 000 Kč
 • Charita Olomouc

  • Hospicová péče Caritas – zajištění a rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku.

   400 000 Kč
  • Hospicová péče Caritas – investice do vytvoření pracovního zázemí služby.

   200 000 Kč
  • Domov sv. Anežky – investice do úprav azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova – instalace výtahu.

   150 000 Kč
  • Přímá pomoc jednotlivcům a rodinám ohrožených chudobou.

   50 000 Kč
  • Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci – zajištění a rozvoj centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ohrožené chudobou.

   75 000 Kč
  • Centrum dobrovolnictví a materiální pomoci – zajištění a podpora dobrovolnictví.

   85 000 Kč
 • Charita Otrokovice

  • Podpora fondu humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizi

   50 000 Kč
  • Na provozování sociálních šatníků a skladů s potravinovou pomocí

   45 000 Kč
  • Renovace interiéru domova pro seniory

   150 000 Kč
 • Charita Přerov

  • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

   80 000 Kč
  • Pořízení kompenzačních pomůcek pro Domácí zdravotní a hospicovou péči

   100 000 Kč
 • Charita Prostějov

  • Přímá pomoc potřebným jako jsou osamělé matky v tíživé životní situaci, sociálně slabé rodiny a jednotlivci a osoby bez přístřeší.

   50 000 Kč
  • Haiti
   Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Haiti.

   13 000 Kč
  • Ukrajina
   Podpora projektů Arcidiecézní Charity Olomouc v souvislosti pomoci na Ukrajině.

   10 000 Kč
  • Domácí hospicová péče
   Jde o jednorázovou podporu hospicové služby, kterou pro oblast Prostějovska zajišťuje pracoviště Olomouc.

   30 000 Kč
  • Chceme nakoupit ještě jeden repasovaný elektromobil pro pečovatelskou službu, z důvodů úspornosti a výhodnější dostupnosti této služby

   350 000 Kč
  • Chceme upravit zahradu Domova Daliborka z důvodů lepší dostupnosti klientům Domova Daliborka a obnovit odumírající zeleň.

   220 000 Kč
 • Charita Slavičín

  • Přímá pomoc lidem a rodinám v nouzi

   90 000 Kč
 • Charita Šternberk

  • Středisko Šternberk - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

   35 000 Kč
  • Středisko Uničov - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

   35 000 Kč
  • Středisko Litovel - poskytování přímé pomoci lidem v nouzové či krizové situaci

   30 000 Kč
  • Středisko Šternberk - Podpora sociální služby Sociální rehabilitace Rozkvět (osoby s mentálním postižením) - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Šternberk - Domácí zdravotní péči, včetně hospicové péče (péče o nemocné seniory, osoby se zdravotním postižením, umírající) - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Uničov - zakoupení automobilu do Charitní pečovatelské služby - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Uničov - podpora zdravotní a sociální služby, které jsou realizovány v charitním středisku v Uničově - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
  • Středisko Litovel - zakoupení osobního automobilu pro Domácí zdravotní péči - částka bude upřesněna podle aktuálního výnosu sbírky

   1 Kč
 • Charita Strážnice

  • Podpora nové sociální služby sociální rehabilitace - zahájení od února 2020

   110 000 Kč
  • Přímá sociální pomoc potřebným.

   40 000 Kč
 • Charita Šumperk

  • Podpora aktivit Centra pro rodinu Šumperk, z.s. Podpora dětí, mládeže a seniorů v rámci centra volného času pro děti a mládež a osvětové a informační činnosti pro klienty a širokou veřejnost.

   25 000 Kč
  • Podpora ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. Základní myšlenkou sdružení je nabídnout podporu a služby dívkám, ženám a také partnerským párům v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy.

   25 000 Kč
  • Přímá pomoc. Přímá finanční pomoc potřebným lidem, rozšířená o podporu vícečetných rodin, rodin se členy s handicapem či osoby s handicapem.

   100 000 Kč
  • Podpora sociální rehabilitace klientů a prevence sociálního vyloučení. Podpora a rozvoj aktivit pro spolupráci s handicapovanými lidmi z DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s., se Společenstvím vdov, z.s. a aktivizaci seniorů.

   8 000 Kč
  • Rozvoj a podpora všeobecné a specializované hospicové péče v domácnostech uživatelů pro oblast Šumperska, Hanušovicka a Staroměstska. Péče o nevyléčitelně nemocné, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení.

   390 283 Kč
  • Vybavení do terénu. Nákup pomůcek pro hygienu ležících uživatelů a pacientů.

   11 679 Kč
 • Charita Svitavy

  • Pomoc rodinám s dětmi

   50 000 Kč
  • Schodolez pro klienty Charitní pečovatelské služby

   150 000 Kč
 • Charita Uherské Hradiště

  • Z nové sbírky 2020 chceme pokračovat v podpoře hospicové péče a nakoupit další pomůcky pro nemocné do Půjčovny kompenzačních pomůcek, pomáhat lidem v nouzi a podporovat charitní dílo.

   1 Kč
 • Charita Uherský Brod

  • Budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terapeutickou dílnu a Odborné sociální - dluhové poradenství)

   700 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v nouzi

   100 000 Kč
 • Charita Valašské Meziříčí

  • Přímá pomoc lidem v nouzi, provoz Centra sociálně-materiální pomoci

   350 000 Kč
  • Pořízení 4 automobilů pro terénní služby (Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služba).

   850 000 Kč
  • Spoluúčast v projektu IROP (rekonstrukce podkroví střediska v Rožnově p.R.).

   83 500 Kč
 • Charita Veselí nad Moravou

  • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

   30 000 Kč
  • Pomoc lidem bez domova

   10 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v nouzi

   150 000 Kč
  • Podpora rozvojové pomoci - dětského domova Bortnyky (Ukrajina)

   10 000 Kč
  • Podpora pečovatelské služby

   427 127 Kč
  • Krizový a nouzový fond pro mimořádné události

   75 687 Kč
 • Charita Vsetín

  • Přímá pomoc osobám v tíživé životní a sociální situaci

   280 000 Kč
  • Nákup automobilu pro Pečovatelskou službu

   240 000 Kč
  • Zajištění provozních nákladů střediska Domácí zdravotní péče

   70 000 Kč
  • Revitalizace zahrady pro uživatele služeb Charity Vsetín

   20 000 Kč
  • Nákup potřebných kompenzačních pomůcek pro uživatele charitních zdravotních a sociálních služeb

   30 000 Kč
  • Druhá etapa renovace nátěru oken v budově Charity, kde sídlí sociální a zdravotní služby

   60 000 Kč
 • Charita Vyškov

  • Zvelebení zahrady na Odlehčovací službě, kde bychom rádi zrealizovali projekt terapeutické bylinkové zahrady

   50 000 Kč
  • Rádi bychom dále podporovali služby (Centrum denních služeb a osobní asistenci) v Komunitnícm centru Bohumíra Bunži, která jsou přímo v centru města Vyškova. Jsme rádi, že jsou naše služby dostupnější a efektivnější.

   40 000 Kč
  • Rádi byhcom zvyšovali dostupnost profesionálních sociálních a zdravotních služeb. Bohužel bez obnovy aut pro naše pracovnice to nedokážeme, takže jsme podali projekt na IROP, abychom z Evropských fondů mohli nakoupit auta pro naše rozšiřující terénní služby. Tento projekt bude potřeba dofinancovat.

   120 000 Kč
  • Dále chceme nabízet a rozšiřovat domácí hospicovou péči, aby každý, kdo se rozhodne o svého blízkého postarat až do konce jeho života, měl potřebnou oporu a pomoc.

   50 000 Kč
 • Charita Zlín

  • Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na ZlínskurnrnÚčelem projektu je poskytnutí materiální pomoci k překlenutí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. Je poskytována až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci.rnpříklady z praxe: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb; samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např. léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací.

   částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

   600 000 Kč
  • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice - podpora zařízení

   částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

   150 000 Kč
  • Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a distrofiemi (podpora rodin)

   částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

   100 000 Kč
  • Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharskorn

   částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

   100 000 Kč
  • Žijí s námi – podpora osob se zdravotním či tělesným postižením

   částka se může změnit v návaznosti na výnos sbírky

   100 000 Kč