Pastorace

V kapli Božího milosrdenství. Caritas...

Slovo pastorační má kořen ve slově pastor – pastýř. Dobrému pastýři na svěřených ovečkách záleží.  Ve dne je vede na pastvu. Jde první a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas a mají s ním dobrou zkušenost. Pastýř zná své ovce jménem. Pastýř jim tedy zajišťuje to, co potřebují k životu. Večer je odvede do ovčince, do ohrady, kde jsou v bezpečí před predátory. Před těmi je chrání i ve dne. Dobrý pastýř to dělá i s nasazením života, pokud to je třeba.

Toto přirovnání, které nám dnes poněkud vzdálené, bychom mohli vyjádřit slovy: být nablízku v radosti i bolesti. Postarat se o duchovní (spirituální) potravu a bezpečí. 

Kdo nebo snad co nasytí touhu člověka? Lidské touhy nemají hranice. Duchovní potrava - naplnění duchovních potřeb člověka znamená především to, aby člověk, kterému pomáháme, „měl člověka“, toho, kdo mu naslouchá, který se mu snaží porozumět, pomáhá mu najít smysl jeho života i v omezených možnostech, které má. Věříme, že nejhlubší touhy člověka dokáže naplnit jen Bůh Ježíše Krista.

K tomuto postoji jsou pozváni všichni pracovníci Charity. V Kodexu je vyjádřen takto: Svým osobním přístupem vtiskují pracovníci Charity běžným pracovním postupům charakter služby lásky k bližním.

Spoluúčast na pastoraci v Charitě mají ředitelé a pastorační asistenti na jednotlivých Charitách a kněží ve farnostech, ve kterých Charita sídlí a působí.

Za duchovní formaci ACHO (dovnitř) a za pastorační působení ACHO (navenek) zodpovídá prezident ACHO.

P. Bohumír Vitásek
prezident Arcidiecézní charity Olomouc
tel.: 731 402 051


Pastorační asistenti

Duchovní obnovy, rekolekce a setkání pro hledající

Adaptační kurzy

Plán akcí

Dokumenty k pastoraci:

Prezentace ze setkání ke Kodexu 13.-15.října 2009 na Velehradě

Prezentace ze současných adaptačních kurzů